VAKFIN ADI

Madde 1

Vakfın adı;Sümbülefendi Eğitim Vakfı ‘dır. Kısa ismi “SEV” dir.

İşte bu Resmi Senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ – ŞUBELER

Madde 2

Vakfın merkezi İstanbul İli olup, adresi Ali Fakih Mah. Medrese Çıkmazı No: 1 / 1 Kocamustafapaşa Fatih / İSTANBUL’ dur.

Vakfın yazışma adresi teftiş makamına bilgi verilmesi suretiyle merkez dahilinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3

Vakfın Gayesi; milli ve manevi değerlerine bağlı, kültürlü, inançlı ilmi araştırmalarda bulunacak, meslek sahibi ve nitelikli insanlar yetiştirmek,

Tabi afete maruz kalanlar ile maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza her türlü sosyal yardımlarda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4

Vakıf,amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda ki faaliyetlerde bulunur:

a) Her seviye (Okul öncesi, İlköğretim, Meslek Okulları, Kolej, Meslek Yüksek Okulları Yüksel Okul, Üniversite, Ensititü, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezleri, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezleri, Spor, Sosyal, Kültürel ve Test Eğitim Merkezleri, Dersane Öğrenci Yurtları, Kamplar vb.)eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açar ve işletir.

b) Okul, Kurs, (Biçki-Dikiş, Meslek Edindirme, Üniversiteye hazırlık, Yabancı Dil, Güzel sanatlar, Kur’an Kursu gibi ) kültür, spor ve sosyal tesisler ile tarihi ve beddi değere sahip (ibadethane, yol, çeşme, kütüphane) gibi tarihi eserlerin restorasyonu ile yapımda ve ihtiyaçlarının karşılanmasında maddi ve manevi katkılarda bulunur.

c) Maddi imkanı bulunmayan zeki ve başarılı öğrencilere Burs ve Eğitim yardımlarında bulunur.

d) Vakıf amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar yapar, yaptırır,destekler.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın milli ve manevi değerlerini değiştirebilecek Bilgisayar, İnternet ve Teknolojik Materyelleri kullanara; İlmi ve Kültürel Kitap, Dergi, Gazete, Sesli ve Görünmtülü Cd, Vcd, Dvd, Cdrom, İnternet Sitesi, İnteraktif Cd gibi yayınlarda (Telif haklarını alır,yayınlar yapar, yaptırır, kullanır, eserleri basar,üretir, dağıtır.)bulunur, konferans, panel, sempozyum, seminer,araştırma gibi ilmi ve kültürel programlar düzenler.

e) Her seviyede öğrenim gören öğrencilere, Tabbi afete maruz  kalanlarile maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza her türlü Sağlık , Eğitim , Yiyecek , Giyecek , Yakacak , Evlenme , işkurma gibi yardımlarda bulunur. Sosyal yardımlaşma maksadıyla Aş Evleri, Yardım Merkezleri, Misafirhane, Barınma yerleri Meslek Edindirme Merkezleri kurar.

Gıda dağıtımı ile ilgili gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunur.

f) Benzer amaçlı diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğinde bulunur.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ ve İŞLEMLER 

Madde 5

Vakıf Gayesine Ulaşmak için ;

Yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış , vasiyet , satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerlerini almaya ve vakıfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin aldığında yurt dışındaki vakıflar / tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu ve kamu kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipotek ve diğer güvenceleri almaya, geçerli banka kefaretlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına  uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlanmak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında  bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal, edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya;

Türk Medeni Kanununun 48. Maddesine belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6

Vakfın Kuruluş Mal Varlığı ;

Kurucu Sümbülefendi Camii Kur’an Öğretim ve Öğrencilerini Koruma Derneği tarafından vakfa tahsis edilmiş olan ;

A- TAŞINMAZ

a)   İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Hamza Mahellesi,  Ali Fakih Çeşmesi ve Derviş Mehmet Sokak, 341 pafta, 1309 ada, 10 parsel, 273 m2, mesahalı, 24 / 432 arsa paylı, 9,071,00 TL. emlak vergi değerli B blok, zemin kat 4.bağımsız bölüm nolu daire,

b)  İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali fakih Mahallesi, Medrese Sokak, 339 pafta, 1176 ada, 34 parsel, 79 m2. mesahalı 25 / 100 arsa paylı, 13,102,00 TL. emlak vergi değerli 2. ve 3. bağımsız bölümlü nolu kat,

c)  İstanbul İli, Fatih İlçesi, İbrahimçavuş Mahallesi, Saraymeydanı ve Mevlevihanekapı Caddesi, 371 pafta, 1475 ada, 11 parsel, 186.15 m2. mesahalı, 20 / 570 arsa paylı, 4,915,00 TL: emlak vergi değerli, zemin kat, 3. bağımsız böülüm nolu dükkan,

d)  İstanbul İli, Fatih İlçesi, İbrahimçavuş Mahallesi, Günaydın Sokak 371 pafta, 1481 ada, 28 parsel, 299m2. mesahalı, 40/360 arsa paylı 19,997,00 TL. emlak vergi değerli 2. kat ve 8. bağımsız böşüm nolu arka daire,

e)  İstanbu İli, Bakırköy İlçesi, 5. Bölge, Yenibosna Köyü, Kuleli Mevkiinde kâin ve Tapunun 15 pafta, 5451 parselinde kayıtlı 176 m2. mesahalı 80/960 arsa paylı 14,273,00 TL. emlak vergi değerli, zemin kat 3 nolu bağımsız daire.

B – 40.000,00 TL nakittir.

Kuruluş mal varlığı, vakfınb kurulmasdına mütakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a)  Vakfın Meclisi,

b)  Mütevelli Heyeti,

c)  Yönetim Kurulu,

d)  Denetim Kurulu,

VAKIF MECLİSİ

Madde 8

Vakıf Meclisi, vakfın seçimlik ve danışma organı olup, bu maddenin sonunda adları yazılı  45 (Kırkbeş) gerçek kişiden oluşur.

Meclis üyeliğinin ölüm, istifa ya da başa bir nedenle boşalması halinde bolaşan üyelik mütevelli heyet üyelerinin dörtte üçünün (3/4) kararı ile tamamlanır.

Vakıf meclisi,gerekli göürlmesi halinde mütevelli heyeti tarafından belirlenecek gündemle toplantıya çağırılır ve gündemde yer alan konularda tavsiye mahiyetinde karar alır.

Vakıf Meclis Üyeleri

·       Ahmet DİNÇ                  

·       Ahmet GÜLER

·       Ahmet KORKUT

·       Ahmet SAĞDIÇ

·       Ali Haydar GÜMÜŞKAYA

·       Ali Hilmi SARI

·       Ali KOCAOĞLU

·       Ali ŞAHİN

·       Ali TATAROĞLU

·       Aydın ÖZÜN

·       Ayhan KAHRAMAN

·       Bayram DANACI

·       Cemal BOZAY

·       Durak PUSMAZ

·       Halit YILDIZ

·       Harun KASIMAY

·       Hasan AKDOĞAN

·       Hasan KORKUT

·       Hüsniye YILMAZ

·       İbrahim CUMHUR

·       İbrahim GÜL

·       İbrahim KARAHALİL

·       İbrahim YALÇIN

·       Kadir YAVAŞ

·       Kerim KESKİN

·       Mahmut YILMAZ

·       Mehmet Nuri ŞİMŞEK

·       Mehmet Sait YILMAZ

·       Mehmet GÖKÇE

·       Murat AKKAYA

·       Mustafa BAŞKAN

·       Murat YILMAZ

·       Necati CİNGARA

·       Nimet AKIN

·       Osman ALTUNTERİM

·       Osman KARATUĞ

·       Osman KOYUN

·       Süleyman DİNÇ

·       Şerafettin PAMUKLU

·       Şükrü ŞAHİN

·       Timuçin AKTUNA

·       Yusuf AYDEMİR

·       Yusuf İzzet EROL

(İsimler alfabetik olarak yazılmıştır.)

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 9

Mütevelli heyeti, bu maddenin sonunda adları yazılı, 1(Bir) tüzel ve 9 (Dokuz ) gerçek olmak üzere 10 (On ) kişiden oluşur. Mütevelli heyeti üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyelik, kalan mütevelli üyelerinin dörtte üçünün ( 3/ 4) karaı ile vakıf meclisi üyeleri arasında tamamlanır.

Mütevelli Heyet Üyeleri

·       Sümbülefendi Camii Kur’an Öğretim ve Öğrencilerini Koruma Derneği

·       Mustafa GÖKYİĞİT

·       Mustafa YILMAZ

·       Mehmet Nuri ŞİMŞEK

·       Necati CİNGARA

·       Mehmet Sait YILMAZ

·       Murat AKKAYA

·       Süleyman DİNÇ

·       Halit YILDIZ

·       Mehmet Çetin ÇAKMAKOĞLU

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 10

Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heytin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Boşalan yönetim kurulu üylerini seçmek,

b) Denetim kurulu üyelerini seçmek,

c) Boşalan vakıf meclisi üyelerinin yerine yenisini seçmek,

d) Vakıf yönetim kurulunca hazırlana  faaliyet raporu ile denitim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

g) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

h) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave değişiklikler yapmak,

ı) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını her hangi bir zzamanda Türk Medeni Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI  ve  KARAR NİSABI

Madde 11

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularınıgörüşmek üzere ŞUBAT ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılanmasına ilişkin konuları görüşmek üzere KASIM ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayırıca yönetim ve denetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinib en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almaya konular görüşülemez.

Ancak,olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 ( yedi ) gün önce imza karşılığı veya üylere ulaşacak şekilde Telefon, e-Mail, Fax veya taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyet;

Her toplantı içinde seçilecek bir Başkan ve iki katip üyeden oluşan divan nazaretinde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlandığı taktirde toplantı bir hafta sonra aynı günde ve saatte, aynı yerde yapılır.

Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayının üçte birden ( 1 / 3) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.  Oyların eşit olması halinde Divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir baka üye vekil tayin edebilir.Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Dernek,Dernek Başkanı veya görevlendireceği Dernek Yönetim Kurulu Üyesi tarafından temsil edilir.

YÖNETİM KURULU

Madde12

Vakıfın Yönetim Kurulu

Başkan                         : Mustafa GÖKYİĞİT

Başkan Yardımcısı             : Mustafa YILMAZ

Başkan Yardımcısı             : Necati CİNGARA

Genel Sekreter                : Mehmet Sait Yılmaz

Muhasip                         : Murat AKKAYA

Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinden ölüm veya istifa sebebi ile meydana gelecek boşalmalarla mütevelli heyetçe değişiklik yapılması halinde boşalan üyelik kendi üyeler arasında Mütevelli Heyet kararı ile tamamlanır. Yönetim kurulunda değişiklik olduğunda yeniden görev taksimi yapılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tastikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖRE, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Madde 13

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü karar alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf mal varlığının değerlendirmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa ücretli personel ataya bilir, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıf da istihdam edilecek personeli belirler, atanmasını yapar, ücretlerini tayin eder gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip edip ve kontrol eder, hesap dönemi sonuna gelir gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi sağlar.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 14

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilin de kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili memur ve memurlardan herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini her hangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki, belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde15

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim kurulu, mütevelli heyetçe; kendi içinden veya vakıf meclis üyeleri arasında iki yıl için seçilecek üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağırılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (Onbeş) gün önce mütevelli heyete sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına verilir.

HUZUR HAKKI

Madde 16

Kamu görevlileri dışında ki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072. Sayılı Dernek ve Vakıflar Kamu kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2. Maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

VAKIF GELİRLERİ

Madde 17

a ) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

b ) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c ) İktisadi işlemler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d ) Vakfın amacına uygun yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardım.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS ve SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 18

Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme kültür ve sosyal yardım amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19

Vakıf senedinde değişiklik, düzeltme veya ilaveler mütevelli heyetin üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20

Vakfın her hangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Mütevelli Heyet kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun ve mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından fazlasının yazılı teklif ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.