YÖNETİM KURULU

Madde12
Vakıfın Yönetim Kurulu
Başkan : Mustafa GÖKYİĞİT
Başkan Yardımcısı: Mustafa YILMAZ
Başkan Yardımcısı: Necati CİNGARA
Genel Sekreter: Mehmet Sait Yılmaz
Muhasip : Murat AKKAYA
Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinden ölüm veya istifa sebebi ile meydana gelecek boşalmalarla mütevelli heyetçe değişiklik yapılması halinde boşalan üyelik kendi üyeler arasında Mütevelli Heyet kararı ile tamamlanır. Yönetim kurulunda değişiklik olduğunda yeniden görev taksimi yapılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tastikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖRE, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Madde 13
 a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü karar alır ve uygular.
 b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 c) Vakıf mal varlığının değerlendirmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa ücretli personel ataya bilir, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 f) Vakıf da istihdam edilecek personeli belirler, atanmasını yapar, ücretlerini tayin eder gerektiğinde işlerine son verir.
 g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 h) Vakfın muhasebe işlerini takip edip ve kontrol eder, hesap dönemi sonuna gelir gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi sağlar.
 j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 14
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilin de kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili memur ve memurlardan herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini her hangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki, belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde15
Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.
Denetim kurulu, mütevelli heyetçe; kendi içinden veya vakıf meclis üyeleri arasında iki yıl için seçilecek üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağırılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (Onbeş) gün önce mütevelli heyete sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına verilir.