MÜTEVELLİ HEYET

Madde 9
Mütevelli heyeti, bu maddenin sonunda adları yazılı, 1(Bir) tüzel ve 9 (Dokuz ) gerçek olmak üzere 10 (On ) kişiden oluşur. Mütevelli heyeti üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyelik, kalan mütevelli üyelerinin dörtte üçünün ( 3/ 4) karaı ile vakıf meclisi üyeleri arasında tamamlanır.
Mütevelli Heyet Üyeleri
·      Sümbülefendi Camii Kur’an Öğretim ve Öğrencilerini Koruma Derneği
·      Mustafa GÖKYİĞİT
·      Mustafa YILMAZ
·      Mehmet Nuri ŞİMŞEK
·      Necati CİNGARA
·      Mehmet Sait YILMAZ
·      Murat AKKAYA
·      Süleyman DİNÇ
·      Halit YILDIZ
·      Mehmet Çetin ÇAKMAKOĞLUMÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 10
Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heytin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Boşalan yönetim kurulu üylerini seçmek,
b) Denetim kurulu üyelerini seçmek,
c) Boşalan vakıf meclisi üyelerinin yerine yenisini seçmek,
d) Vakıf yönetim kurulunca hazırlana faaliyet raporu ile denitim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
g) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
h) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave değişiklikler yapmak,
ı) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını her hangi bir zzamanda Türk Medeni Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI ve KARAR NİSABI
Madde 11
Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularınıgörüşmek üzere ŞUBAT ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılanmasına ilişkin konuları görüşmek üzere KASIM ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayırıca yönetim ve denetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinib en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.
Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almaya konular görüşülemez.
Ancak,olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 ( yedi ) gün önce imza karşılığı veya üylere ulaşacak şekilde Telefon, e-Mail, Fax veya taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli Heyet;
Her toplantı içinde seçilecek bir Başkan ve iki katip üyeden oluşan divan nazaretinde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlandığı taktirde toplantı bir hafta sonra aynı günde ve saatte, aynı yerde yapılır.
Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayının üçte birden ( 1 / 3) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde Divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir baka üye vekil tayin edebilir.Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Dernek, Dernek Başkanı veya görevlendireceği Dernek Yönetim Kurulu Üyesi tarafından temsil edilir.